ОБУКА МИХАЈЛОВО 5-7 МАЈ 2016

Одржана обука на тема: Обврска на работодавачите за вработените и ангажираните работници од областа на безбедност и здравје при работа во земјоделскиот сектор и индустријата.

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

МЗЗПР - Најава

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

ул. Востаничка бр.2, 1000 Скопје, Македонија
поштенска адреса: поштенски фах 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk