На 4 и 5 април 2016год. се одржа прв дел од обука, организирано од МЗЗПР, Битола – хотел Капри, на тема :Овозможување на образование за БЗР на сите чинители користејќи добра пракса и искуства од БЗР институции од ЕУ. Според модулот кој го креира МЗЗПР за одржување на овој настан, присуствуваа 22 слушатели од различни индустриски гранки во Р.Македонија.

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

МЗЗПР - Најава

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

ул. Востаничка бр.2, 1000 Скопје, Македонија
поштенска адреса: поштенски фах 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk