[ Семинари ] - Меѓународна конференција за системи за управување со БЗР

Повеќе слики од Конференцијата:
1.http://conference.mzzpr.org.mk/gallery/
2.http://conference.mzzpr.org.mk/unofficial_gallery/


МЗЗПР - Најава

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

ул. Востаничка бр.2, 1000 Скопје, Македонија
поштенска адреса: поштенски фах 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk