Факти EU OSHA PDF Print E-mail
Monday, 14 May 2012 14:05

Факти EU OSHA

Attachments:
Download this file (60 Експертски прогнози за новите физички ризици поврзани со безбедноста и здравј)60 Експертски прогнози за новите физички ризици поврзани со безбедноста и здравј
Download this file (61 Безбедност на младите работници – совети за работодавачите.pdf)61 Безбедност на младите работници – совети за работодавачите.pdf
Download this file (62 Безбедност на младиот работник – совети за надзорниците.pdf)62 Безбедност на младиот работник – совети за надзорниците.pdf
Download this file (63 Безбедност на младите работници – совети за родителите.pdf)63 Безбедност на младите работници – совети за родителите.pdf
Download this file (64 Заштита на младите на работното место.pdf)64 Заштита на младите на работното место.pdf
Download this file (65 Вашите права на безбедна и здрава работа – совети за млади луѓе.pdf)65 Вашите права на безбедна и здрава работа – совети за млади луѓе.pdf
Download this file (66 Внимавање на опасности – совети за млади луѓе.pdf)66 Внимавање на опасности – совети за млади луѓе.pdf
Download this file (67 Бучава изразена во бројки.pdf)67 Бучава изразена во бројки.pdf
Download this file (68 Експертски предвидувања за биолошките ризици во подем поврзани со безбедноста)68 Експертски предвидувања за биолошките ризици во подем поврзани со безбедноста
Download this file (69 Млади работници – факти и бројки.pdf)69 Млади работници – факти и бројки.pdf
Download this file (70 Млади работници – факти и бројки Изложеност на ризици и последици по здравјет)70 Млади работници – факти и бројки Изложеност на ризици и последици по здравјет
Download this file (71 Вовед во мускулно-скелетните заболувања поврзани со работата.pdf)71 Вовед во мускулно-скелетните заболувања поврзани со работата.pdf
Download this file (72 Заболувања на вратот и горните екстремитети.pdf)72 Заболувања на вратот и горните екстремитети.pdf
Download this file (73 Опасности и ризици поврзани со мануелно ракување со товари на работното место)73 Опасности и ризици поврзани со мануелно ракување со товари на работното место
Download this file (74 Стручни предвидувања за психо-социјални ризици во подем поврзани со безбеднос)74 Стручни предвидувања за психо-социјални ризици во подем поврзани со безбеднос
Download this file (75 Мускулно-скелетни заболувања поврзани со работата - Враќање на работа.pdf)75 Мускулно-скелетни заболувања поврзани со работата - Враќање на работа.pdf
Download this file (76 Националната економија и безбедноста и здравјето на работното место.pdf)76 Националната економија и безбедноста и здравјето на работното место.pdf
Download this file (77 Придобивките за компанијата од добра безбедност и здравје на работното место.)77 Придобивките за компанијата од добра безбедност и здравје на работното место.
Download this file (78 Мускулно-скелетни заболувања поврзани со работата - Извештај за превенцијата.)78 Мускулно-скелетни заболувања поврзани со работата - Извештај за превенцијата.
Download this file (79 Заштита на вработените во хотели, ресторани и кетеринг секторот.pdf)79 Заштита на вработените во хотели, ресторани и кетеринг секторот.pdf
Download this file (80 Процена на ризик – улоги и одговорности.pdf)80 Процена на ризик – улоги и одговорности.pdf
Download this file (81 Процена на ризикот – клуч за здрави работни места.pdf)81 Процена на ризикот – клуч за здрави работни места.pdf
Download this file (88 Безбедно одржување – безбедни работници.pdf)88 Безбедно одржување – безбедни работници.pdf
Download this file (89 Безбедно одржување – за работодавци.pdf)89 Безбедно одржување – за работодавци.pdf
Download this file (90 Одржување и ОСХ – статистичка слика.pdf)90 Одржување и ОСХ – статистичка слика.pdf
Download this file (Алатка за оценување ризик.pdf)Алатка за оценување ризик.pdf
Download this file (Европска кампања за безбедно одржување.pdf)Европска кампања за безбедно одржување.pdf
Download this file (Основни работи за оценување на ризик.pdf)Основни работи за оценување на ризик.pdf
Download this file (Поимник за БЗРМ.xls)Поимник за БЗРМ.xls
 

MOSHA Login

MACEDONIAN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ASSOCIATION

st.Vostanicka No. 2, 1000 Skopje, R.Macedonia
postal address: P.O box 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk