Е-факти EU OSHA PDF Print E-mail
Monday, 14 May 2012 13:10

Е-факти EU OSHA

Attachments:
Download this file (01 Мускулно-скелетни нарушувања во градежништвото.pdf)01 Мускулно-скелетни нарушувања во градежништвото.pdf
Download this file (02 Спречување несреќи со возила при градба.pdf)02 Спречување несреќи со возила при градба.pdf
Download this file (03 Заштита на децата и младите на фармите - Совет за фармери.pdf)03 Заштита на децата и младите на фармите - Совет за фармери.pdf
Download this file (04 Бучава – совети за младите работници.pdf)04 Бучава – совети за младите работници.pdf
Download this file (05 Опасности и Ризици при Трговија на мало совети за младите работници - совети )05 Опасности и Ризици при Трговија на мало совети за младите работници - совети
Download this file (06 Шеми на работно искуство - совет за обучувачите по здравје и безбедност.pdf)06 Шеми на работно искуство - совет за обучувачите по здравје и безбедност.pdf
Download this file (07 Претставници за безбедност на работниците и заштита на младите работници.pdf)07 Претставници за безбедност на работниците и заштита на младите работници.pdf
Download this file (08 Статистички портрет на здравјето и безбедноста при работа кај младите работни)08 Статистички портрет на здравјето и безбедноста при работа кај младите работни
Download this file (09 Мускулно-скелетни нарушувања при работа (МСН).pdf)09 Мускулно-скелетни нарушувања при работа (МСН).pdf
Download this file (10 Мускулно-скелетни нарушувања (МСН) поврзани со работата во образованието.pdf)10 Мускулно-скелетни нарушувања (МСН) поврзани со работата во образованието.pdf
Download this file (11 Европските правни услови за мускулно-скелетни нарушувања при работа (МСН).pdf)11 Европските правни услови за мускулно-скелетни нарушувања при работа (МСН).pdf
Download this file (12 Мускулно-скелетни нарушувања при работа во областа на услужниот и малопродажн)12 Мускулно-скелетни нарушувања при работа во областа на услужниот и малопродажн
Download this file (13 Ергономија во канцеларија.pdf)13 Ергономија во канцеларија.pdf
Download this file (14 Опасности и ризици поврзани со рачно пренесување товар на работно место.pdf)14 Опасности и ризици поврзани со рачно пренесување товар на работно место.pdf
Download this file (15 Мускулно-скелетни нарушувања поврзани со работата и темпото на работа (МСН).p)15 Мускулно-скелетни нарушувања поврзани со работата и темпото на работа (МСН).p
Download this file (16 Опасности и ризици што доведуваат до нарушувања кај врат и горни екстремитети)16 Опасности и ризици што доведуваат до нарушувања кај врат и горни екстремитети
Download this file (17 Превенција на нарушувања кај вратот и горните екстремитети при работа (НВГЕР))17 Превенција на нарушувања кај вратот и горните екстремитети при работа (НВГЕР)
Download this file (19 Превенција на ризици од вибрации во градежниот сектор.pdf)19 Превенција на ризици од вибрации во градежниот сектор.pdf
Download this file (20 Контролни листи за превенција на несреќи.pdf)20 Контролни листи за превенција на несреќи.pdf
Download this file (30 Професионална безбедност и здравје во текстилниот сектор.pdf)30 Професионална безбедност и здравје во текстилниот сектор.pdf
Download this file (32 Чести грешки во процесот на процена на ризик.pdf)32 Чести грешки во процесот на процена на ризик.pdf
Download this file (40 Процена на ризик и повреди од убод со игла.pdf)40 Процена на ризик и повреди од убод со игла.pdf
Download this file (41 Средства за чистење и опасни супстанци.pdf)41 Средства за чистење и опасни супстанци.pdf
Download this file (44 Контролна листа за превенција на ризици од рачно пренесување товар.pdf)44 Контролна листа за превенција на ризици од рачно пренесување товар.pdf
Download this file (45 Контролна листа за превенција на лоши положби при работа.pdf)45 Контролна листа за превенција на лоши положби при работа.pdf
Download this file (48 БЕЗБЕДНО ОДРЖУВАЊЕ – АЗБЕСТ ВО ОДРЖУВАЊЕ ОБЈЕКТИ.pdf)48 БЕЗБЕДНО ОДРЖУВАЊЕ – АЗБЕСТ ВО ОДРЖУВАЊЕ ОБЈЕКТИ.pdf
 

MOSHA Login

MACEDONIAN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ASSOCIATION

st.Vostanicka No. 2, 1000 Skopje, R.Macedonia
postal address: P.O box 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk