ДОКУМЕНТИ PDF Печати Е-пошта

Јавно достапни документи за сите посетители.

Пристапот до документите наведени подоле е овозможен само за членовите на МЗЗПР. Доколку сакате да станете член одете на следниот линк.

Закони

 

 • ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 12.03.1998
 • ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 18.03.1998
 • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ HA 3AKOНОТ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 24.04.2002
 • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ HA 3AKOНОТ ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУД
 • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 19.04.2000
 • ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУД 16.07.1997
 • ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУД 23.07.1997
 • ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 22.07.2005
 • ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
 • ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА
 • ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
 • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ И РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ
 • КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Правилници

 

 • ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ПРИ РАБОТА НА ПРЕРАБОТКА НА АМОНИУМ НИТРАТ И ЗА РАКУВАЊЕ И СМЕСТУВАЊЕ НА АМОНИУМ НИТРАТ И НЕГОВИ СМЕСИ
 • ИСПРАВКА HA ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПШТИТЕ МЕРКИ И НОРМАТИВИ НА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА CO ДИГАЛКИ
 • ИСПРАВКА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПШТИТЕ МЕРКИ И НОРМАТИВИ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТАТА ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ОБЈЕКТИ НАМЕНЕТИ ЗА РАБОТНИ И ПОМОШНИ ПРОСТОРИИ
 • ОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ПРИ РАБОТА НА ПРЕРАБОТКА НА АМОНИУМ НИТРАТ И ЗА РАКУВАЊЕ И СМЕСТУВАЊЕ НА АМОНИУМ НИТРАТ И НЕГОВИ СМЕСИ
 • ОПШТ ПРАВИЛНИК ЗА ХИГИЕНСКИ И ТЕХНИЧКИ ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТЕЊЕТО, ОСВЕН ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕН 26-32, 50-75, 78-86, 88-89, 104-151
 • ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА ВО ШУМАРСТВОТО
 • ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА ПРИ ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ
 • ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА ПРИ МЕХАНИЧКА ПРЕРАБОТКА И ОБРАБОТКА НА ДРВО И СЛИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ
 • ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА ПРИ ПРЕРАБОТКА НА НЕМЕТАЛНИ СУРОВИНИ
 • ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ
 • ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА ПРИ ТОВАРАЊЕ И ИСТОВАРАЊЕ HA TOBAP
 • ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТАТА ПРИ НАТОВАР НА ТОВАРИ ВО ТОВАРНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА И ПРИ ИСТОВАР НА ТОВАРИ ОД ТАКВИ ВОЗИЛА
 • ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
 • ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА И ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ ЗА РАЗВИВАЧИ НА АЦЕТИЛЕН И ЗА АЦЕТИЛЕНСКИ СТАНИЦИ
 • ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА ПРИ ОДРЖУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА И ПРИ ПРЕВОЗ CO МОТОРНИ ВОЗИЛА
 • ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА ПРИ ТЕРМИЧКО ОБРАБОТУВАЊЕ НА ЛЕГУРИ ОД ЛЕСНИ МЕТАЛИ ВО БАЊИ СО НИТРАТНИ СОЛИ
 • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СКЛАДИРАЊЕТО И ЧУВАЊЕТО НА КАРБИД И МАНИПУЛИРАЊЕТО CO КАРБИД
 • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ОПШТИОТ ПРАВИЛНИК ЗА ХИГИЕНСКИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТЕЊЕТО
 • ПРАВИЛНИК ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОР НА ТРУД
 • ПРАВИЛНИК ЗА МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА СО ЕКРАНИ
 • ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ВО ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТА
 • ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗЕЦОТ И СОДРЖИНАТА НА ЈАВНАТА ИСПРАВА
 • ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕМАТА И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УКАЖУВАЊЕ ПРВА ПОМОШ И ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА СЛУЖБАТА ЗА СПАСУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕЗГОДА ПРИ РАБОТАТА
 • ПРАВИЛНИК ЗА ОПШТИТЕ МЕРКИ И НОРМАТИВИ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТАТА ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ОБЈЕКТИ НАМЕНЕТИ ЗА РАБОТНИ И ПОМОШНИ ПРОСТОРИИ
 • ПРАВИЛНИК ЗА ОПШТИТЕ МЕРКИ И НОРМАТИВИ НА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА CO ДИГАЛКИ
 • ПРАВИЛНИК ЗА ОПШТИТЕ МЕРКИ НА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА ЗА РАБОТНИ И ПОМОШНИ ПРОСТОРИИ И ПРОСТОРИ
 • ПРАВИЛНИК ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ИСПИТУВАЊА НА ОРУДИЈАТА ЗА РАБОТА И УРЕДИТЕ, ХЕМИСКИТЕ И БИОЛОШКИТЕ ШТЕТНОСТИ И МИКРОКЛИМАТА2
 • ПРАВИЛНИК ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ИСПИТУВАЊА НА ОРУДИЈАТА ЗА РАБОТА И УРЕДИТЕ, ХЕМИСКИТЕ И БИОЛОШКИТЕ ШТЕТНОСТИ И МИКРОКЛИМАТА
 • ПРАВИЛНИК ЗА ПОСЕБНИТЕ МЕРКИ И НОРМАТИВИ НА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА ПРИ ПРЕРАБОТКАТА И ОБРАБОТКАТА НА КОЖА, КРЗНО И ОТПАДОЦИ ОД КОЖА
 • ПРАВИЛНИК ЗА ПОСЕБНИТЕ МЕРКИ НА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ
 • ПРАВИЛНИК ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТАТА И ЗА ЛИЧНАТА ЗАШТИТНА ОПРЕМА
 • ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ЗДРАВСТВЕНО-ТЕХНИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ MEPKИ ПРИ РАБОТАТА ВО ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА
 • ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ ЗА ПОГОН И ОДРЖУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ
 • ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ И УСЛОВИ ЗА ЛИФТОВИ
 • ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА ЗА ДОБИВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТА
 • ПРАВИЛНИК ЗА ХИГИЕНСКИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ НОРКАЧКИТЕ РАБОТИ
 • ПРАВИЛНИК ЗА ХИГИЕНСКО-ТЕХНИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТИТЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА НАФТА И ЗЕМНИ ГАСОВИ СО ДЛАБИНСКИ ДУПНАТИНИ
 • ПРАВИЛНИК ЗА ЛИСТАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ
 • ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ УПОТРЕБА НА ОПРЕМА ЗА РАБОТА
 • ПРАВИЛНИК ЗА ЛИЧНАТА ЗАШТИТНА ОПРЕМА КОЈА ВРАБОТЕНИТЕ ЈА УПОТРЕБУВААТ ПРИ РАБОТАТА
 • ПРИЛОГ ТАБЕЛА КОН ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЛИЧНАТА ЗАШТИТНА ОПРЕМА КОЈА ВРАБОТЕНИТЕ ЈА УПОТРЕБУВААТ ПРИ РАБОТА
 • ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ПРИ РАЧНО ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ТОВАР
 • ПРАВИЛНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ И ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕТО КОЕ ЗАСНОВА РАБОТЕН ОДНОС ВО ПОЛИЦИЈАТА
 • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ И ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕТО КОЕ ЗАСНОВА РАБОТЕН ОДНОС ВО ПОЛИЦИЈАТА
 • ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ВО ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
 • ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА
 • ПРАВИЛНИК ЗА ПУШТАЊЕ НА ПАЗАР НА ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА
 • ПРАВИЛНИК ЗА ДОЛЖНОСТИТЕ, ОДГОВОРНОСТИТЕ И СТРУЧНОТО ОСПОСОБУВАЊЕ НА СОВЕТНИКОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ, ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ВРШАТ СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА СЕРТИФИКАТОТ И УВЕРЕНИЕТО ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ НА СОВЕТНИКОТ
 • ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИТЕ ИЗЛОЖЕНИ НА РИЗИК ОД БУЧАВА
 • ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИТЕ ИЗЛОЖЕНИ НА РИЗИК ОД МЕХАНИЧКИ ВИБРАЦИИ
 • ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ, ОРГАНИЗАЦИЈАТА, ТЕХНИЧКИТЕ И ДРУГИ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИ ПРАВНОТО ИЛИ ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНИ РАБОТИ
 • ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ПРИВРЕМЕНИ И МОБИЛНИ ГРАДИЛИШТА
 • ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА  БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА НА МЛАДИТЕ РАБОТНИЦИ
 • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕНА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИДОТ, НАЧИНОТ И ОБЕМОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ
 • ПРАВИЛНИК ЗА ВИДОТ, НАЧИНОТ И ОБЕМОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ
 • П Р А В И Л Н И К ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИ ОД РИЗИЦИ ПОВРЗАНИ СО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА ФИЗИЧКИ АГЕНСИ (ВЕШТАЧКО ОПТИЧКО ЗРАЧЕЊЕ)


Решенија

 

 • РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕГЛЕДИ И ИСПИТУВАЊА ПО ПРОПИСИТЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 04.08.2005
 • РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕГЛЕДИ И ИСПИТУВАЊА ПО ПРОПИСИТЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 11.03.2005
 • РЕШЕНИЕ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Упатства

 

 • УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ УВИД НА СМРТНИ СЛУЧАИ, КОЛЕКТИВНИ И ПОТЕШКИ ПОВРЕДИ НА РАБОТА
 • УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО ПРЕГЛЕД ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ И КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ

Наредби

 

 • НAPEДБA ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА НА МОТОРНИ БЕНЗИНИ ЗА ОДМАСТУВАЊЕ, МИЕЊЕ ИЛИ ЧИСТЕЊЕ НА МЕТАЛНИ ДЕЛОВИ И ПРЕДМЕТИ ОД ДРУГ МАТЕРИЈАЛ

Безбедност на производи

 

 • ЛИСТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА СТАНДАРДИ СО ЧИЈА УПОТРЕБА СЕ СМЕТА ДЕКА ПРОИЗВОДОТ Е БЕЗБЕДЕН

Работилница

 

 • ВОДИЧ ЗА ПРОЦЕНКА НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РИЗИК
 • РИЗИК И АНАЛИЗА НА РИЗИК

П Р А В И Л Н И К

ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНО-

СТА И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА НА МЛАДИТЕ

РАБОТНИЦИ

 

МЗЗПР - Најава

join-us
Дознајте како да ги заштите вашите вработени!

Што се добивате како член на МЗЗПР?

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

ул. Востаничка бр.2, 1000 Скопје, Македонија
поштенска адреса: поштенски фах 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk