Нови изданија од EU OSHA PDF Print E-mail
NEWS - MOSHA
Tuesday, 22 November 2016 09:28

Европска агенција за БЗР ги објави своите најнови изданија на повеќе јазици. Изданијата се достапни на линковите подолу и можат да се превземат.

Article - The future of work: crowdsourcing (CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK)

Article - The future of work: performance-enhancing drugs (DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK)

Article - The future of work: robotics (CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | NL | PL | PT | SK | SV)

Summary - Review of successful Occupational Safety and Health benchmarking initiatives (CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SL)

 

MOSHA Login

MACEDONIAN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ASSOCIATION

st.Vostanicka No. 2, 1000 Skopje, R.Macedonia
postal address: P.O box 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk