ПОВИК за прибирање на понуди за изработка на промотивно виде PDF Print E-mail
NEWS - MOSHA
Tuesday, 15 November 2016 09:10

Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР) за потребите на проектот: “Зајакнување на партнерствата на граѓанското општество и државните институции во креирање и унапредување на правото за безбедна и здрава работна средина – Основно Човеково Право” број на договор NEAR - TS/2015/368056 финансиран од Европската Унија преку грантова шема European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) EuropeAid/136-518/DD/ACT/MK објавува ПОВИК за прибирање на понуди за изработка на промотивно видео.

Процедура за аплицирање и потребните критериуми се назначени во повикот и описот за изработка на промотивно видео.

Уредно пополнетата документација да се достави најдоцна до 16:00 часот на 23.11.2016 година.

Ненавремена, нецелосна и некомплетна документација нема да биде разгледана.

Со почит,

Македонско здружение за заштита при работа

Проект: ,,Зајакнување на партнерствата на граѓанското општество и државните институции во креирање и унапредување на правото за безбедна и здрава работна средина – Основно Човеково Право”

 

MOSHA Login

MACEDONIAN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ASSOCIATION

st.Vostanicka No. 2, 1000 Skopje, R.Macedonia
postal address: P.O box 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk