Одбележувањето на Европската недела за БЗР 24-28 октомври 2016 PDF Print E-mail
NEWS - MOSHA
Tuesday, 01 November 2016 08:41

 

Одбележувањето на Европската недела за безбедност и здравје при работа се одржува секоја година од 24-28 октомрви и е проследена со стотици настани за подигнување на свеста за безбедни и здрави работни места во текот на целиот работен век во рамките на ЕУ но и пошироко.

Во организација на EU-OSHA, темата на кампањата на Европската Неделa за 2016 и 2017 година е здрави работни места за сите возрасти, чија цел е подигање на свеста за важноста и значењето на одржливиот работен век.

Македонското здружение за заштита при работа, како Focal Point на Eвропската агенција за безбедност и здравје при работа и оваа година ја одбележува Европската недела за БЗР.

 

Повеќе за Европската недела за БЗР и за настаните кои ги организиравме во рамките на истата ќе прочитате на линковите подолу:

ПОСЕТА ВО КОМПАНИИ

ОБУКА НА ТЕМА„ УЛОГА НА СИНДИКАТОТ И ПРЕТСТАВНИКОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ЗА БЗР“

 

СИМПОЗИУМ НА ТЕМА: „ СОСТОЈБА СО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ПРЕКУ ПРИЗМА НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР-РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА”

ЕВРОПСКАТА НЕДЕЛА ЗА БЗР, ВО КОСОВО

 

MOSHA Login

MACEDONIAN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ASSOCIATION

st.Vostanicka No. 2, 1000 Skopje, R.Macedonia
postal address: P.O box 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk