Кампањата Здрави работни места за 2016-2017 PDF Печати Е-пошта
EU OSHA - EU OSHA
Среда, 10 Февруари 2016 13:26

Безбедни и здрави работни услови, за време на работниот век, се клучни за сите работници, за економијата и за општеството како целина. Ова е главната порака на Кампањата Здрави работни места за 2016-2017 година.

Кампањата Здрави работни места за 2016-2017 има четири клучни објективи.

1. Промовирање на одржлива работа и безбедно стареење од почетокот на работниот век;

2. Превенирање на здравствени проблеми за време на работниот век;

3. Обезбедување начини, за работодавачите и работниците, за управување со безбедноста и здравјето при работа, во контекст на постарата работна сила;

4. И подржување на размената на информации и добра практика.

 

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

ул. Востаничка бр.2, 1000 Скопје, Македонија
поштенска адреса: поштенски фах 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk