Е - факти: Алатки за управување со наноматеријали на работното место PDF Print E-mail
EU OSHA - EU OSHA
Tuesday, 24 November 2015 09:10

Е - факти: Алатки за управување со наноматеријали на работното место

Овој е – податок, всушност, веќе е објавен на англиски јазик во 2013 година, кој вклучува краток вовед за наноматеријали и ризиците кои ги претставуваат за безбедноста и здравјето на работниците. Исто така ги споредува и алатките за управување со ризици, кои се развиени како помош при изборот на соодветни превентивни мерки на работното место, а кои би можеле да бидат поддршка за компаниите во вршење процена на ризикот од наноматеријали на работното место.

Документот сега е достапен на следниве дополнителни јазици:

CS | DE | EN | ES | FR | IT | LV | NL | NO

E-fact: Tools for management of nanomaterials in the workplace

This e-fact, already published in English in 2013, includes a short introduction to nanomaterials and the safety and health risks they present to workers. It also compares risk management tools that have been developed to aid in the election of appropriate workplace prevention measures and which could support companies in performing risk assessment of nanomaterials in the workplace.

The document is now available in the following additional languages: CSDEENESFRITLVNLNO

 

MACEDONIAN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ASSOCIATION

st.Vostanicka No. 2, 1000 Skopje, R.Macedonia
postal address: P.O box 908
tel./fax: +389 (0)2 / 2774 868

www.mzzpr.org.mk | kontakt@mzzpr.org.mk